kONKURS MIĘDZYNARODOWY

Zaprojektuj ruch, eksperymentalny motion design w przestrzeni publicznej

INTERNATIONAL COMPETITION

Design motion, experimental video in public space

1.

Zadanie

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz oohlife.org. W ramach projektu Poster Play prosimy Cię o stworzenie maksymalnie 8-sekundowego wideo przeznaczonego do prezentacji w przestrzeni publicznej na nośnikach LCD. Twoja praca ma stać się częścią wystawy poszukującej nowej estetyki reklamy. Zależy nam, aby projekt Poster Play stał się placem zabaw projektantów, animatorów, motion designerów, przestrzenią na testowanie możliwości, badanie granic, zderzanie rozwiązań. Hasło Poster Play należy traktować jako punkt wyjścia przy tworzeniu, nie ma jednak obowiązku umieszczania go w obrębie pracy.

Creative task

We invite you to take part in an international competition organized by the Association of Polish Graphic Designers and oohlife.org. As part of the Poster Play project, we ask you to create a video up to 8 – seconds intended for presentation in public space on LCD media. Your work is to become part of an exhibition looking for a new aesthetic of advertising. We want the Poster Play project to become a playground for designers, animators, motion designers, a space for testing possibilities, exploring boundaries, and colliding solutions. The Poster Play slogan should be treated as a starting point when creating, but there is no obligation to include it within the work.

2.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do projektantek i projektantów grafiki użytkowej, studentów i studentek oraz absolwentek i absolwentów kierunków projektowych i artystycznych. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Participants

The competition is addressed to designers, students and graduates of design and art faculties. Participation in the Competition is free of charge.

3.

Specyfikacja

rozdzielczość 1080x1920px (pionowe HD)
maksymalny czas trwania: 8 sekund
format: avi, mov, mp4, m4v (kodek h264)
minimum 24 klatki na sekundę
pixel aspect ratio square
bitrate 5000-9000 Kbps

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Specification

resolution 1080x1920px (vertical HD)
maximum duration: 8 seconds
formats: avi, mov, mp4, m4v (kodek h264)
minimum 24 frames per second
pixel aspect ratio square
bitrate 5000-9000 Kbps

One participant may submit a maximum of 3 projects.

4.

Kontekst

Reklama w Polsce w latach 90-tych wdarła się w przestrzeń publiczną brutalnie. Cięta po formie folia plastikowa, gięte na gorąco plexi oraz katalog dostępnych liter od Helvetiki po Copper Black’a pozwalały na dowolne „Słów cięcie-gięcie” spełniając zachcianki rozbudzonego kapitalizmu. Reklama nie czując ograniczeń w realiach kształtującego się na nowo państwa wybuchła tysiącami szyldów, naklejek, przydrożnych znaków i billboardów, które na wiele lat zasłoniły nam centra miast.

Znajdujemy się przed kolejną rewolucją w reklamie zewnętrznej (choć już bez kontekstu przemian ustrojowych). Już za chwilę drukowane citylighty i billboardy będą współdzieliły przestrzeń z ekranami, które pozwolą na wyświetlanie obrazów oraz sekwencji wideo. I nawet jeżeli nasza przestrzeń publiczna nie zmieni się z dnia na dzień w scenografię Blade Runnera czy planszę z gry Cyberpunk 2077 to będąc mądrzejsi o doświadczenia lat 90-tych postanowiliśmy przyjrzeć się temu nowemu formatowi, przetestować go, zrozumieć i oswoić na tyle, aby współczesna reklama stała się raczej wygodnym umeblowaniem nowoczesnego miasta niż projektem wnętrz stworzonym z użyciem granatu ręcznego.

Wystawa, która będzie głównym wydarzeniem projektu Poster Play jest realizowana w formule hybrydowej, co znaczy, że część twórców zaproszono do współpracy na zasadzie wyboru kuratorskiego, a Ty możesz się stać jednym, z 3 autorów wyłonionych w ramach międzynarodowego konkursu. Projekty Laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w sąsiedztwie prac wybitnych polskich projektantów.

Context

Advertising in Poland in the 90s broke into public space brutally. Plastic foil cut in the form, hot bent plexiglass, and the catalog of available letters from Helvetica to Copper Black allowed for any „words cut-bend” fulfilling the whims of awakened capitalism. Advertising, feeling no limits in the realities of the newly forming state, exploded with thousands of signs, stickers, roadside signs, and billboards that have obscured our city centers for many years.

Poster Play is created by creators, practitioners in the field of graphic design, illustration, motion design, web design and designing visual information systems (wayfinding). We look at changes in the category in which we operate, examine the directions of its development, test new formats and toolsfrom a contemporary designer workshop. Poster Play is a space for experiment, formal play, and trying new techniques and technologies for shaping the image. We look closely at such concepts as: artificial intelligence, hacking, deepfake, machine learning, developed and virtual reality, multisensory space. We act with care for public space, being a training ground for changes in creating visual languages with which we will «talk» in 2, 5, 10 or 20 years.

The exhibition, which will be the main event of the Poster Play project, is carried out in a hybrid formula, which means that some of the authors were invited to cooperate on a curatorial basis, and you can become one of the 3 authors selected in the international competition. The Winners’ designs will be presented at the exhibition next to the works of outstanding Polish designers.

5.

Nagrody

I nagroda:Samsung Flipchart 2 (WM55R)
o wartości 12 000 PLN
II nagroda:3 000 PLN
III nagroda:2 000 PLN

Prizes

1st prize: Samsung Flipchart 2 (WM55R)
worth PLN 12,000 (approx. 2620 €)
2nd prize:PLN 3,000 (approx. 655 )
3rd prize:PLN 2,000 (approx. 437 )

6.

Jury

Filip Tofil (przewodniczący jury)
STGU
Syfon Studio

Przemek Adamski
kijekadamski.com

Błażej Górnicki
Lunapark

Joanna Oprządek
Samsung

Katarzyna Ratajczyk
OOHlife.org

Jury

Filip Tofil (chairman of the jury)
STGU
Syfon Studio

Przemek Adamski
kijekadamski.com

Błażej Górnicki
Lunapark

Joanna Oprządek
Samsung

Katarzyna Ratajczyk
OOHlife.org

7.

Terminy

Rozpoczęcie konkursu: 23.08.2021
Termin nadsyłania prac konkursowych: przedłużyliśmy do 21.09.2021, do godziny 12.00 w południe
Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 31.10.2021

Deadlines

Start of the competition: August 23, 2021
Deadline for submitting works:  we extended it until September 21, 2021, until noon
Announcement of the winners: by October 31, 2021

Pliki do pobrania

Zestaw plików zawiera:
1. Regulamin konkursu
2. Informacje o wystawie Poster Play
3. Formularz zgłoszenia do konkursu
4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Files to download

The fileset includes:
1. Competition regulations
2. Information about the Poster Play exhibition
3. Application form for the competition
4. Information on the processing of personal data

Wgrywanie plików

Przyjmowanie prac zakończone. Dziękujemy za przesłane projekty!

Uploading files

Submission period ended. Thank you for the submitted projects!

Obsługa konkursu

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
posterplay@stgu.pl

Coordination of the competition

If you have any questions or concerns, please contact us:
posterplay@stgu.pl

Organizatorzy
Organizers
Partner technologiczny
Technological partner
Partnerzy
Partners
Finansowanie
Funding
Konkurs Poster Play / Poster Play Competition

© 2021 STGU